Povinnosti cizinců

1. 1. 2011 vstoupila v platnost novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Přináší s sebou několik změn, které jsme shrnuli níže.

Změny ve vyřizování žádostí o udělení dlouhodobého pobytu cizincům

Vaší povinností je podat žádost o udělení dlouhodobého pobytu na zastupitelském úřadu ve své zemi. To znamená ve státu, jehož jste občanem nebo ve státě, ve kterém máte jako cizinec povolen dlouhodobý, případně trvalý pobyt.

Podmínky podání žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt

Pro podání žádosti o dlouhodobý nebo trvalý pobyt se musíte osobně dostavit na regionální pracoviště ministerstva vnitra.

Od května 2011 se vydávají průkazy o povolení k pobytu s biometrickými údaji.

Požadavky na doklad o ubytování

K žádosti o dlouhodobý pobyt musíte doložit některý z těchto dokument:

Požadavky na doklad o zdravotním pojištění

Pojištění pro dlouhodobý nebo trvalý pobyt v České republice můžete uzavřít u jakékoliv pojišťovny, která má právo uzavírat cestovní pojištění ve státech Evropské unie nebo ve státě, jehož jste občanem, nebo ve kterém máte povolen pobyt. V této situaci musíte doložit úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných podmínek do českého jazyka. Na vyžádání musíte doložit rovněž doklad o zaplacení pojistného na celou dobu pobytu.

Žádáte-li o udělení dlouhodobého víza nebo vydání povolení k dlouhodobému pobytu v zahraničí, musí vaše pojištění pokrývat náklady spojené s nutnou a neodkladnou zdravotní péčí, včetně nákladů spojených s převozem. Pojistné plnění musí být v tomto případě alespoň 60 000 Eur.

Prodloužení pobytu

Pobýváte-li v České republice a žádáte:

Musíte vždy doložit doklad o komplexním cestovním zdravotním pojištění od pojišťovny s oprávněním provozovat toto pojištění na území České republiky.

Prokázání zajištění prostředků k pobytu

K prokázání finančních prostředků k trvalému pobytu musíte předložit doklad, ze kterého vyplývá, máte pravidelný příjem. Dokladem je:

Zveřejněno 3.8.2015