Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti STEMAT s.r.o.

Provozovatel portálu je Stemat, s.r.o.
IČ: 26191407
DIČ: CZ26191407
Sídlo: Krátká 187, 252 03 Řitka

Provozovatel je plně způsobilý zprostředkovávat pojistné produkty na základě platné registrace pojišťovacího agenta pod číslem 132 683 PA a pojišťovacího makléře pod číslem 110 277 PM, udělené od České národní banky dne 24. 3. 2010.

Společnost Stemat, s.r.o. stanoví následující podmínky pro využívání internetového portálu umístěného na adrese www.stemat.cz, jejímž je i vlastníkem.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti Stemat, s.r.o. se sídlem Krátká 187, Řitka 252 03, identifikační číslo: 26191407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 31. července 2000, spisovná značka C 78403  (dále jen „společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním tohoto internetového portálu (dále jen „web“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zájemce“).

Tento web, srovnává nabídky produktů různých pojišťoven. Zájemce si vybírá nabídku, která mu nejvíce vyhovuje a sjednává ji objednáním prostřednictvím online systému společnosti.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky společnosti umístěné na této adrese www.stemat.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Znění obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat.

Zprostředkování možnosti uzavření smlouvy

Společnost srovnává produkty pojišťoven na základě individuálně zaslaných podmínek pojišťoven. Srovnání nabídek na webové stránce je pouze orientační. Společnost není povinna na webové stránce zveřejňovat nabídky všech poskytovatelů dané služby na trhu.

Pro objednání možnosti uzavření smlouvy na produkt, vyplní zájemce objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace :

(dále společně jen jako „objednávka“).

Společnost objednávku zpracuje, po vypracování nabídky na objednávku ji zašle ke schválení zájemci. Zájemce na základě svého vlastního svobodného výběru, se rozhodne zda se společností předmětnou smlouvu uzavře, poté, co se seznámil a porozuměl obchodním podmínkám společnosti a to na základě své svobodné vůle.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Zájemce bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící web jsou chráněny autorským právem. Zájemce se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící web společnosti.

Zájemce není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zájemců společnosti a který je v souladu s jeho určením.

Zájemce bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Uživatel souhlasí se zpracováním a uchováváním poskytnutých osobních údajů. Ty jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluv pro klienta, za účelem marketingu, tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech pojišťoven, počátku různých promo akcí, soutěží apod., a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách společnosti, v platném znění, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas způsobem zde uvedeným odvolá. Společnost si vyhrazuje právo na zasílání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů.

Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

V případě uvedení osobních údajů třetí osoby zájemce prohlašuje, že tato třetí osoba souhlasí s uvedením údajů a s případným sjednáním vybraného produktu.

Zájemce je oprávněn být na základě své žádosti kdykoliv, bez zbytečného odkladu, informován o osobních údajích o něm zpracovávaných společností. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace.

Zájemce je oprávněn kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti a to na emailovou adresu info@stemat.cz. Odvoláním není dotčeno právo společnosti zpracovávat ty osobní údaje zájemce, které je společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu zájemce v souladu s příslušným zákonem. Společnost si ponechá zejména údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, klient má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Pokud zájemce zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak zájemce může:požádat společnost o vysvětlení, obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů uživatele,požadovat, aby se společnost zdržela takového jednání a odstranily takto vzniklý stav.

Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Reklamace

Zájemce je oprávněn reklamovat rozsah nebo kvalitu nabízených služeb společností. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30dní ode dne doručení reklamace. Podat stížnost písemně lze na email info@stemat.cz.

Odstoupení od smlouvy

Zájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy dle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů

Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Se sídlem: Stemat, s.r.o., Krátká 187, Řitka 252 03